“نقطه شروع هر کاری رسیدن به خواستن آن است.”

“The starting point of all achievements is desire.”

“Napoleon Hill”

من بسیار معتقدم که موفقیت و تداوم و پیشرفت یک رستوران منوط به راه اندازی صحیح و استاندارد آن می باشد. راه اندازی امری دقیق و تخصصی است که ضامن رشد و ثبات یک مجموعه می شود. هر رستوران، فست فود یا کافی شاپ نیازمند راه اندازی خاص خود است و این تخصص هم برای مسئول راه اندازی و هم برای صاحب رستوران رمز موفقیت و ضامن کاری آنهاست.

در مدتی که در ایران بودم چندین رستوران و کافی شاپ را راه اندازی کرده ام که باعث خرسندی و افتخار من است.

من در راستای رسیدن به هدف راه اندازی یک رستوران، فست فود یا کافی شاپ و برای بوجود آوردن مجموعه ای با هر نوع مخاطب ، هر نوع سرویس دهی با فرهنگ های غذایی متفاوت, با بکارگیری تجربیات عملی و حرفه ایخودبه صورت تخصصی در زمینه های مشاوره در راه اندازی یک مجموعه، طراحی فضای داخلی ، خرید اقلام و تجهیزات، طراحی و نوشتار منو، آموزش اقلام منوی نوشته شده با رسیپی های استاندارد ، تست و ضریب خطاگیری مراحل فوق و برنامه ریزی بودجه ای به شما کمک خواهم کرد .

I strongly believe that the success and developing for each restaurant needs a right and proper consulting. This unique and professional job that bring a long term and statistic way of working for an establishment. Each restaurant, fast-food or coffee shop is connected to a right consulting system and this issue is a benefit for the consulter and the investor.

During the time I moved back to Iran, I opened few restaurants and coffee shops. Sometimes I go and eat there, and to see the movement and running those places make me happy.

I help you to open and run your own business that your restaurant can serve to each customer desire, correct services, and even different kind of food with its own culture.

In this matter, I use my professional experiences to guide you for a start budget, restaurant design, purchasing and investing in equipments, menu writing, staff training and cooks, and finally check points before opening time to make sure we are on the right road and goal.